Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez naszych Czytelników:

1. Jak zostać sędzią żużlowym?
2. Jakie są cele Stowarzyszenia Sędziów Żużlowych?
3. Kto może zostać członkiem SSŻ?


1. Jak zostać sędzią żużowym?
Otrzymaliśmy wiele zapytań o to, jak zostać sędzią żużlowym. Nie jesteśmy właściwymi adresatami tej korespondencji, gdyż naborem, szkoleniem i licencjonowaniem sędziów zajmuje się GKSŻ. Tam więc należy się zwrócić po konieczne informacje. My możemy tylko doradzić, że wiele cennych doświadczeń można zgromadzić, pełniąc różnego rodzaju funkcje na zawodach żużlowych, od wirażowego po kierownika zawodów.
Zachęcamy więc do udania się do klubu żużlowego, gdzie należy zgłosić swoją chęć działania. Klub następnie zgłosi kandydata na właściwe szkolenia.I jeszcze jedno: proces szkolenia sędziego trwa kilka lat, więc trzeba się wykazać cierpliwością i wytrwałością.

2. Jakie są cele Stowarzyszenia Sędziów Żużlowych?
Podstawowe cele SSŻ to:
a) ochrona grupowych i indywidualnych interesów i dobrego imienia sędziów
b) propagowanie wiedzy na temat przepisów sportu żużlowego
c) proponowanie zmian i poprawek do regulaminów sportu żużlowego
d) samokształcenie i doskonalenie umiejętności sędziów sportu żużlowego
e) uczestnictwo w publicznej dyskusji nad kierunkami rozwoju sportu żużlowego
f) wymiana doświadczeń w zakresie sędziowania zawodów żużlowych ze środowiskami sędziowskimi w innych krajach
g) wspieranie szkolenia kandydatów na sędziów sportu żużlowego
h) publiczne wyrażanie opinii na temat interpretacji i stosowania przepisów regulaminów sportu żużlowego
i) wspieranie, także finansowe, członków Stowarzyszenia znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
j) kreowanie pozytywnego wizerunku środowiska sędziów żużlowych

3. Kto może zostać członkiem SSŻ?
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych
2. członków nadzwyczajnych
3. członków wspierających
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być tylko sędziowie sportu żużlowego posiadający aktualną licencję.
Członkiem nadzwyczajnym może być osoba fizyczna, która jest byłym sędzią sportu żużlowego.
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.